fotogaleria.jpg

REGULAMIN KONKURSU

16. Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”

§ 1.

1. 16. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja odbędzie się w Koszalinie w dniach 03 - 07 września 2019 roku.

2. Organizatorami Festiwalu są: Koszalińskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne i Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela.

§ 2.

Celem Festiwalu jest promowanie idei integracji poprzez sztukę filmową, poruszającą problematykę niepełnosprawności w różnych jej aspektach.

§ 3.

Odbędą się następujące konkursy filmowe:

1. Konkurs filmowy w kategorii film fabularny.

2. Konkurs filmowy w kategorii film dokumentalny.

3. Konkurs filmowy w kategorii film amatorski. Film zrealizowany przez osoby niepełnosprawne lub z ich znaczącym wkładem twórczym i organizacyjnym. Film realizowany przez amatorów nie musi dotyczyć problematyki niepełnosprawności – tematyka może być dowolna.

§ 4.

Zgłoszone filmy muszą spełniać poniższe warunki:

1. Film musi mieścić się w formule festiwalu.

2. Metraż:
a) filmy dokumentalne i fabularne - dowolny,
b) filmy amatorskie - do 10 minut.

3. Rok produkcji – od 2017 do 2019.

4. Nośnik i format:

I. preferowane:
a) BlueRay Video (bd lub mp4, 1920 x 1080, 16:9 (pixel aspect ratio 1.4568), PAL (25 fps)),
b) DVD Video (mpeg2 lub mp2, 720 x 576, 16:9 (pixel aspect ratio 1.4568), PAL (25 fps)),
c) film w formacie DCP (Digital Cinema Package).

II. opcjonalne:
a) plik mp4 (kodek h.264), 1920 x 1080, 16:9 (pixel aspect ratio 1.4568), PAL (25 fps),
b) plik mp2 (mpeg2 lub mp2, kodek dv lub h.264), 720 x 576, 16:9 (pixel aspect ratio 1.4568), PAL (25 fps),
c) taśma 35 mm z optycznym zapisem dźwięku.

§ 5.

1. Warunkiem dopuszczenia filmu do selekcji jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie http://integracjatyija.pl oraz nadesłanie jej wraz z płytą DVD lub BlueRay na adres Biura Organizacyjnego Festiwalu. Wszystkie kopie muszą posiadać napisy i listę dialogową w języku angielskim.

2. Termin zgłoszenia filmu, wraz z materiałami promocyjnymi (plakat, fotosy z filmu w wersji elektronicznej, dossier reżysera, synopsis trailer), upływa 01 maja 2019 roku.

3. Zgłoszone filmy będzie kwalifikować komisja selekcyjna powołana przez organizatorów.

4. Koszty wysyłki kopii pokrywa wysyłający.

§ 6.

1. Filmy oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele środowisk filmowych oraz osoby niepełnosprawne ze środowisk kulturotwórczych.

2. Jury przyzna nagrody w postaci statuetek honorowych „Motyl 2019”:
a) Najlepszy film fabularny
b) Najlepszy film dokumentalny
c) Najlepszy film amatorski.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród dodatkowych, w tym finansowych.

§ 7.

Zgłaszający wyraża zgodę na udzielenie licencji na nieodpłatne wykorzystanie kopii filmu do pięciu projekcji w ramach Festiwalu lub w celach promocyjnych i szkoleniowych.

§ 8

Zgłaszający oświadcza, że:

1. Jest autorem i twórcą załączonego filmu, zgłoszonego w ramach Festiwalu, a dzieło ma charakter oryginalny, twórczy i indywidualny, spełniający wymogi przynależne utworowi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wyłącznie Zgłaszającemu, w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do dzieła określonego w § 4, w tym niezbędne uprawnienia do korzystania z dzieła w zakresie praw autorskich oraz praw pokrewnych oraz że przysługujące Zgłaszającemu jako twórcy prawa nie są w jakikolwiek sposób obciążone lub ograniczone prawami osób trzecich, które ograniczałyby lub wyłączały prawo do zgłoszenia dzieła do projekcji w ramach Festiwalu.

3. Dzieło stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić organizatora Festiwalu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania dzieła.

4. Zgłaszający oświadcza, że oświadczenie złożone w §8 Regulaminu jest prawdziwe i upoważnia Organizatora Festiwalu do użycia i przekazania tego oświadczenia osobom trzecim.

§9

Zgłaszający oświadcza, że:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów Festiwalu w celach związanych z organizacją Festiwalu, zgodnie z postanowieniami regulaminu tego Festiwalu, oraz udostępnianie przez organizatorów Festiwalu moich danych osobowych podmiotom uprawnionym do rozpowszechniania. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż podanie moich danych osobowych jest dobrowolne i że mam prawo dostępu i poprawiania treści danych”.

§10

1. Zgłaszający oświadcza i gwarantuje, że osoby zaprezentowane w Filmie, których zgoda jest konieczna do jego rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, w szczególności w sieci Internet oraz podczas projekcji filmów w ramach Festiwalu oraz imprez towarzyszących.

2. Zgłaszając film Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte na nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

3. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Nasza strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.